Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie Image Image
MZD arrow Klazula Informacyjna RODO
15.12.2018.
 
 
Klazula Informacyjna RODO

Ogólna klauzula informacyjna MZD Rzeszów

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuje że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, dalej MZD;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni Maciej Golarz, kontakt poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora, 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez MZD ustawowych zadań Prezydenta jako zarządcy dróg publicznych i realizowania statutowych zadań jednostki,

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz innych przepisów regulujących wykonywanie zadań jednostki;

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony na podstawie przepisów prawa-zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

7. Posiada Pan/Pani, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do:
- Dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania (sprostowania), na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
- Prawo do ograniczenia przetwarzania-na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO
- Prawo do sprzeciwu, na zasadach art. 21 RODO, który można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 
 

Nowa wersja strony MZD w Rzeszowie w przygotowaniu...